Nabídka environmentálních služeb


pro obory činností energetického specialisty,  financování a systémů managementu

Eko audit

Jedná se o zákonem nepovinný audit (posouzení shody s platnou legislativou životního prostředí), který není součástní environment management systému, ale firmy s většími nebo složitějšími provozovnami s významnějšími vlivy na ŽP jej využívají  jako preventivní opatření. 

Přínosy:

 • Eko audit snižuje riziko možných pokut za porušení legislativy. 
 • Společnost zvyšuje svůj kredit zodpovědné firmy vůči životnímu prostředí.

Zpracování provozních řádů, hlášení, evidencí a revize

Vypracovávání potřebné dokumentace podle agend:

 • ochrana vod a ovzduší,  
 • odpadové hospodářství, obaly
 • chemické látky a směsi
 • základní hodnocení rizika ekologické újmy
 • posouzení objetku z hlediska prevence závažných havárií
 • hlášení do ISPOP
 • energetický management

Revize požárních klapek

Profylaktické kontroly systémů MaR (měření a regulace)

Provádění interních auditů systémů managementu 

Kontrola plnění požadavků norem ČSN EN ISO 14001:2015, ČSN EN ISO 50001:2018 a ČSN EN ISO 9001:2015

Interní audity (IA) systémů managemtu dle norem ISO 14001, ISO 50001 a ISO 9001

Provedení interního auditu pro držitele certifikátu: 


 • kvality management systému (QMS) nebo 
 • environment managementu systému (EMS),
 • managementu hospodaření s energií (EnMS) 
 • Integrovaného management systému (IMS)

Výhody služby provedení interního auditu externí společností:

 • společnost nemá vlastního kvalifikovaného zaměstnance nebo
 • zabezpečení nestrannosti a vyšší úroveň hodnocení souladu s požadavky norem
 • vysoká odbornost a znalost problematiky z praxe

Přínosy management systémů 

Organizace po celém světě čelí tlaku na zvyšující se nároky ze strany ochrany životního prostředí, hospodaření s energiemi a snižování uhlíkové stopy, přičemž chtějí udržet nebo zlepšit kvalitu svých služeb a produktů. 

ISO systémy managementu jsou založeny na principu dobrovolnosti, přitom ale reflektují na dobrý image společnosti a konkurence schopnost. 

Jsou  nástrojem pro systematický a cílený přístup společnosti, jak prokazovat svoji kondici a uvědomělý, proaktivní přístup nejen k životnímu prostředí a překážkám, kterým musí organizace každý den čelit, ale i ke všem zainteresovaným stranám.


Významné spolupráce a členství 

v oblasti poradenství, inspekční a auditorské činnosti

Zodpovědným přístupem k trvale udržitelnému růstu 

Evropskou unií stanovené strategie pro udržení TUR, sociální a ekonomické úrovně obyvatelstva

Aktuální výzvy, spojené s rostoucím rizikem změny klimatu, kladou velký důraz na opatření v oblastech adaptace na probíhající globální oteplování.

Pro splnění požadavků současné environmentální politiky EU je nezbytné koordinovat činnosti soukromého i veřejného sektoru s probíhajícími operačními programy vyhlášenými v souladu s environmentálními akčními plány na dané období. 

Strategie politiky EU přispívají k trvale udržitelnému růstu, při dosažení hospodářské a sociální úrovně obyvatelstva. Mezi hlavní cíle patří tyto priority:

 • Priorita 1: Zlepšení kvality vod a snižování rizika povodní
 • Priorita 2: Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech
 • Priorita 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • Priorita 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Priorita 5: Energetické úspory