Nabídka environmentálních služeb

Oblast energetiky,  ekologie a management systémů ISO

Zabýváme se odbornou prací v oblasti energetiky, zejména prováděním energetických auditů a energetických posudků ze zákona č. 406/2000 Sb., ale i environmentální problematikou v oblasti implementace plnění požadavků ISO norem. 

V oblasti ISO standardů se rozvněž zaměřujeme na environmentální problematiku, která je obsažena v normách:

 • ČSN EN ISO 14001:2016, EMS (environment MS)
 • ČSN EN ISO 14064: 2019 - 1 až 3, Skleníkové plyny
 • ČSN EN ISO 14 067:2018, Uhlíková stopa produktů
 • ČSN EN ISO 50001:2018, EnMS (management hospodaření s energií)
 • ČSN EN ISO 9001:2015

Energetický audit

ze zákona č. 406/2000 Sb.

Energetický posudek

ze zákona č. 406/2000 Sb. nebo pro dotační programy

Energetický management

dle ISO standardu  50001

Legislativní požadavky zákona č. 406/2000 Sb.


Plnění požadavků zákona prostřednictvím činnosti energetického specialisty

Energetický audit


Energetický audit hodnotí energetickou náročnost, vč. příslušných technologií, kdy bere v potaz energetické hospodářství jako celek a pracuje se skutečnými hodnotami spotřeby energií za poslední tři roky. Následně na základě tohoto výpočetního modelu, který se dále přizpůsobí skutečným podmínkám daného objektu, jsou vypracována variantní řešení ke zvýšení energetické účinnosti. Auditorem je jedno z těchto navrhovaných řešení doporučeno k realizaci, přičemž je zde zohledněno celkové ekonomické hodnocení a to vč. mnohých ekonomických ukazatelů návratnosti a procent výnosů. 

Energetický management hospodaření s energií dle ISO 50001


Dobrovolně nebo ze zákona hospodaření energií č. 406/2000 Sb.      V současné právní úpravě je management systém dle ISO 50001 považován za rovnocenný způsob plnění legislativního požadavku na hodnocení energetického hospodářstv jiných jak malých a středních firem, a to implementací, ale i certifikací tohoto MS. Avšak v plném rozsahu, tzn. na celém energetickém hospodářství organizace jako by tomu bylo u EA ze zákona.

Energetický posudek


V případě energetického posudku se jedná o zjednodušenou verzi energetického auditu, kdy není nutné na rozdíl od auditu posoudit všechny toky a posuzují se pouze předem preferované parametry budovy, které jsou nezbytné pro vytvoření výpočtového modelu. Dále na základě tohoto modelu jsou posuzovány vhodné variantní řešení za účelem snížení energetické náročnosti. Toto variantní řešení se vyčísluje v možné procentuální výši energetických úspor.

Uplatnění energetického posudku je možné i pro dotační programy:

 • Nová zelená úsporám,
 • OP životní prostředí

 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

En. posudek musí být vždy zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním od Ministerstva obchodu a průmyslu.

Nabídka služeb podnikové ekologie

Eko audit

Jedná se o zákonem nepovinný audit (posouzení shody s platnou legislativou životního prostředí), který není součástní environment management systému, ale firmy s většími nebo složitějšími provozovnami s významnějšími vlivy na ŽP jej využívají  jako preventivní opatření. 

Přínosy:

 • Eko audit snižuje riziko možných pokut za porušení legislativy. 
 • Společnost zvyšuje svůj kredit zodpovědné firmy vůči životnímu prostředí.

Zpracování provozních řádů, hlášení, evidencí a revize PK

Vypracovávání potřebné dokumentace podle agend:

 • ochrana vod a ovzduší,  
 • odpadové hospodářství, obaly
 • chemické látky a směsi
 • základní hodnocení rizika ekologické újmy
 • posouzení objetku z hlediska prevence závažných havárií
 • hlášení do ISPOP

Revize požárních klapek

Implementace a provádění interních auditů systémů managementu 

Kontrola plnění požadavků norem ČSN EN ISO 14001:2015, ČSN EN ISO 50001:2018 a ČSN EN ISO 9001:2015

Interní audity (IA) systémů managemtu dle norem ISO 14001, ISO 14064, ISO 14067, ISO 50001 a ISO 9001


Přínosy management systémů 

Organizace po celém světě čelí tlaku na zvyšující se nároky ze strany ochrany životního prostředí, hospodaření s energiemi a snižování uhlíkové stopy, přičemž chtějí udržet nebo zlepšit kvalitu svých služeb a produktů. 

ISO systémy managementu jsou založeny na principu dobrovolnosti, přitom ale reflektují na dobrý image společnosti a konkurence schopnost. 

Jsou  nástrojem pro systematický a cílený přístup společnosti, jak prokazovat svoji kondici a uvědomělý, proaktivní přístup nejen k životnímu prostředí a překážkám, kterým musí organizace každý den čelit, ale i ke všem zainteresovaným stranám.


Poskytování poradenství a provádění interních auditů držitelů certifikátu:

 • kvality management systému (QMS) nebo
 • environment managementu systému (EMS),
 • managementu hospodaření s energií (EnMS)
 • Integrovaného management systému (IMS)
 • Stanovení uhlíkové stopy

Výhody služby provedení interního auditu externí společností:

 • společnost nemá vlastního kvalifikovaného zaměstnance nebo
 • zabezpečení nestrannosti a vyšší úroveně hodnocení souladu s požadavky norem
 • vysoká odbornost a znalost problematiky z praxe

Významné spolupráce a členství 

v oblasti poradenství, inspekční a auditorské činnosti

Zodpovědným přístupem k trvale udržitelnému růstu 

Evropskou unií stanovené strategie pro udržení TUR, sociální a ekonomické úrovně obyvatelstva

Aktuální výzvy, spojené s rostoucím rizikem změny klimatu, kladou velký důraz na opatření v oblastech adaptace na probíhající globální oteplování.

Pro splnění požadavků současné environmentální politiky EU je nezbytné koordinovat činnosti soukromého i veřejného sektoru s probíhajícími operačními programy vyhlášenými v souladu s environmentálními akčními plány na dané období. 

Strategie politiky EU přispívají k trvale udržitelnému růstu, při dosažení hospodářské a sociální úrovně obyvatelstva. Mezi hlavní cíle patří tyto priority:

 • Priorita 1: Zlepšení kvality vod a snižování rizika povodní
 • Priorita 2: Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech
 • Priorita 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • Priorita 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Priorita 5: Energetické úspory