Změny v nařízení CLP v roce 2020

15.06.2019

Novela nařízení (ES) č. 1272/2008 

Neboli také novela CLP  přináší opět poměrně významné změny. Tato novela vyplývá z pořadí už šesté a sedmé revize Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Změny v NAŘÍZENÍ CLP, které přineslo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/521 ze dne 27. března 2019, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Podle výše uvedené novely budou muset dovozci a následní uživatelé uvádějící na trh nebezpečné směsi od 1. 1. 2020 předkládat informace toxikologickým centrům v konkrétních členských státech s využitím nových online nástrojů a harmonizovaného EU formátu.  

Tato povinnost vyplývá z přílohy VIII (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017), která implementuje harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí v různých zemích EU na základě článku 45 nařízení CLP.

Informace, které budou předloženy stanoveným orgánům v členských státech budou dále použity při reakci na nouzovou situaci ohrožující zdraví (prostřednictvím toxikologických středisek). Oznamování se týká pouze směsí s rizikem pro zdraví člověka a fyzikálními riziky.

Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) musí společnosti uvádějící na trh nebezpečné směsi poskytovat informace o těchto směsích určeným vnitrostátním subjektům. Tyto informace musí být poskytnuty v harmonizovaném formátu:

 • u směsí pro spotřebitelské použití od 1. 1. 2020,
 • u směsí pro profesionální použití od 1. 1. 2021 a
 • u směsí pro průmyslové použití od 1. 1. 2024.
  Určené subjekty v členských státech zpřístupní informace toxikologickým centrům, která mohou poskytnout lékařskou pomoc v případě naléhavé potřeby.

Tyto povinnosti je možné plnit prostřednictvím portálu ECHA. 


Změny v klasifikaci podle CLP 

Následně od  17. 10. 2020 v rámci změn zmíněného předpisu začnou platit nové povinnosti v klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek. 

V souladu s výše uvedenými změnami se do Nařízení CLP zavádí:

 • nová třída nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny

 • nová třída nebezpečnosti v rámci třídy nebezpečnosti hořlavé plyny - samozápalné plyny.

Dále jsou upravena:

 • kritéria pro látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny;

 • obecné mezní hodnoty;

 • obecná ustanovení pro klasifikaci směsí ve formě aerosolu;

 • prvky definic a klasifikačních kritérií pro třídy nebezpečnosti výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky, akutní toxicita, žíravost/dráždivost pro kůži, vážné poškození očí/podráždění očí, senzibilizace dýchacích cest a kůže, mutagenita v zárodečných buňkách, karcinogenita, toxicita pro reprodukci, toxicita pro specifické cílové orgány a nebezpečnost při vdechnutí.

 • mění se některé H věty (standardní věty o nebezpečnosti) a P pokyny (pokyny pro bezpečné zacházení).

Změna definic a kritérií pro určení nebezpečnosti látek a směsí

Novela obsahuje nové upřesnění definic pro tyto nebezpečnosti:

 • akutní toxicita (nepříznivé účinky, k nimž dojde po orální nebo dermální aplikaci jedné dávky látky nebo směsi či více-násobných dávek podaných během 24 hodin nebo po inhalační expozici po dobu 4 hodin)
 • žíravost pro kůži (z definice byly odstraněny hodnoty časové expozice) 
 • vážné poškození očí (z definice byly odstraněny hodnoty časové údaje)

Dále byly doplněny definice mutagenity, karcinogenity a toxicity pro reprodukci

Změna H vět a P pokynů

 • Zrušuje se: EUH001 - "Výbušný v suchém stavu"

 • Přidává se: H věty: H206, H207, H208, H232 a P pokyny P212, P503

 • Mění se: P103,P210, P222,P280

pozn. týkají si zejména výbušnin a nebezpečí požáru (vč. používání OOPP).