Energetické služby 


Energetický audit 

Všechno se vším souvisí...

Energetický audit definuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti jako:

"systematický postup za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím profilu energetické spotřeby určité budovy či skupiny budov, průmyslového nebo obchodního provozu nebo zařízení a soukromé nebo veřejné služby, který identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních". 

Energetický audit má poskytnout ucelený pohled na stávající stav vlastněného nebo provozovaného energetického hospodářství (EH), přičemž po výsledné podrobné analýze tohoto hospodářství jsou identifikovaná slabá místa nebo okolnosti při ktetých dochází k energetickým ztrátám, pro které je možné navrhnout doporučení na implementaci opatření, případně i kombinaci navržených opatření jako variantního řešení za účelem dosažení energetických úspor.

Povinnosti provádět energetický audit vznikl jako reakce na klimatické změny, zvyšování poptávky po energii, limitovanost přírodních zdrojů a závažnost dopadů na ŽP při jejich získávání.  

 

Prostřednictvím energetických auditů a ochotou organizací realizovat úsporná opatření, je dosaženo energetického i ekonomické přínosu pro samotnou auditovanou organizaci, ale i měřitelného přínosu na životní prostředí.  V důsledku toho má dobře provedený EA, kterého navrhovaná opatření se promítnou do energetických hospodářství organizací významnou roli z hlediska, tzv. společenské zodpovědnosti.